Splošni pogoji poslovanja – spletna trgovina podjetja myWorld

Zadnja sprememba: 06.06.2019

 

Zadevni splošni pogoji poslovanja urejajo poslovno razmerje med podjetjem myWorld d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 3, 2000 Maribor (v nadaljevanju: »myWorld«) in uporabniki spletne trgovine podjetja myWorld (v nadaljevanju »potrošnik«) pri nakupu izdelkov v spletni trgovini podjetja myWorld d.o.o. (v nadaljevanju: »spletna trgovina«)

 

myWorld d.o.o.
Ulica Vita Kraigherja 3
2000 Maribor
Slovenija,
E-pošta: customerservice.si@myworld.com

 

Družba, registrirana pod Srg 2008/22291 pri Okrožnem sodišču Maribor,
matična številka: 334283200

ID za DDV: SI 63938227

 

1.    PODROČJE VELJAVNOSTI 

1.1. Podjetje myWorld upravlja s spletno trgovino, ki je na voljo na si.myworld.com. V tej spletni trgovini lahko potrošnik kupi izdelke podjetja myWorld ali tretjih oseb. Za tehnično upravljanje spletne trgovine ter logistično in operativno izvajanje naročil je podjetje myWorld pooblastilo podjetje mWS myWorld Solutions AG (Grazbachgasse 87-93, Graz, Österreich, matična številka: FN 389134g).

 

1.2. Zraven teh splošnih pogojev veljajo za potrošnika pogoji za uporabo spletne strani, ki so na voljo na si.myworld.com. Ti splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: »SPP«) urejajo pravice in obveznosti podjetja myWorld in potrošnika pri nakupu izdelka v spletni trgovini podjetja myWorld.

 

1.3. Ti SPP ne veljajo, če potrošnik v spletni trgovini kupi izdelke, ki jih prodajajo tretji (npr. trgovci). Za nakup izdelkov od tretjih oseb v spletni trgovini, veljajo splošni pogoji poslovanja zadevnega trgovca.

 

2.    MLADOLETNE OSEBE

Mladoletnim osebam, tj. osebam, ki še niso dopolnile 18. leta starosti in niso poslovno sposobne, dostop do ponudbe podjetja myWorld v spletni trgovini ni dovoljen. Vse izdelke (vključno tiste, ki so namenjene otrokom) lahko v spletni trgovini kupijo le polnoletne in poslovno sposobne osebe.

 

3.    SKLENITEV POGODBE

3.1. Naročilo določenega izdelka podjetja myWorld v spletni trgovini predstavlja za podjetje myWorld podlago za sklenitev kupoprodajne pogodbe. Po oddanem naročilu, podjetje myWorld pošlje potrošniku sporočilo, s katerim potrdi prejem naročila in v katerem so navedene vse podrobnosti (potrditev naročila). Ta potrditev naročila še ne pomeni sprejetja ponudbe, temveč služi le kot obvestilo, da je podjetje myWorld naročilo prejelo. Kupoprodajna pogodba se sklene šele takrat, ko podjetje myWorld potrošniku pošlje naročene izdelke in ga o tem obvesti v drugem e-poštnem sporočilu (potrditev odpošiljanja). Če je naročilo poslano v več paketih, se lahko zgodi, da bo za vsak paket prejeta druga potrditev odpošiljanja. V tem primeru se za vsako potrditev odpošiljanja sklene ločena kupoprodajna pogodba med potrošnikom in podjetjem myWorld, in sicer za izdelek, ki je naveden v zadevni potrditvi odpošiljanja. Pogodbeni partner potrošnika je podjetje myWorld.

 

3.2. Če podjetje myWorld med obdelavo naročila (tj. pred potrditvijo odpošiljanja) ugotovi, da naročeni izdelki niso na voljo, bo potrošnik o tem obveščen v ločeni e-pošti. Posledično ne bo sklenjena kupoprodajna pogodba za naročene izdelke.

 

3.3. Ne glede na pravico do odstopa od pogodbe v skladu s točko 4 teh SPP, se mora potrošnik za brezplačni preklic naročila izdelka pred poslano potrditvijo odpošiljanja obrniti na podporno ekipo, in sicer prek e-pošte ali kontaktnega obrazca.

 

3.4. Potrošnik se strinja s prejemom računa v elektronski obliki. Elektronski računi so shranjeni na spletni strani v rubriki »Moj račun«, od koder si lahko potrošnik račun tudi natisne.

 

4.    PRAVICA DO ODSTOPA

4.1. Pravica do odstopa v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot)

Potrošnik lahko v roku 30 dni odstopi od kupoprodajne pogodbe ali pogodbene zaveze, pri pogodbi, sklenjeni na daljavo ali izven poslovnih prostorov, brez navedbe razloga.

 

Rok za odstop začne teči z dnem, ko je izpolnjen prvi izmed naslednjih pogojev:

· ko potrošnik pridobi dejansko posest nad blagom;

· ko potrošnik pridobi dejansko posest nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je v okviru enega naročila naročil več blaga, ki je dostavljeno z več pošiljkami;

· ko potrošnik pridobi dejansko posest nad prvim kosom blaga, če je dostava enega blaga izvedena v več delnih pošiljkah.

 

Izjava o odstopu ni vezana na nobeno določeno obliko. Rok se upošteva, ko potrošnik napove odstop in izjavo o odstopu pošlje pred iztekom 30 dnevnega roka. Izjava o odstopu od pogodbe se pošlje na:

 

· myWorld d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 3, 2000 Maribor, Slovenija, customerservice.si@myworld.com;

· Prav tako lahko odpovete pogodbo na vnaprej pripravljenem obrazcu, ki ga najdete tukaj. Obvestilo o obrazcu za preklic.

 

Z odstopom od pogodbe, pogodbeno razmerje med potrošnikom in podjetjem myWorld preneha, prav tako prenehajo potrošnikove obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja, razen tistih, ki po teh splošnih pogojih nastanejo zaradi potrošnikovega odstopa od pogodbe.

 

V roku 14 koledarskih dni od prejema izjave o odstopu od pogodbe s strani potrošnika, bo podjetje myWorld povrnilo potrošniku vsa plačila, ki jih je prejel, vključno s stroški dostave. Če se je potrošnik odločil za način dostave, ki se razlikuje od najcenejše ponujene standardne dostave podjetja myWorld, potrošnik ni upravičen do povračila teh dodatnih stroškov, ki so pri tem nastali. Vračilo prejetih plačil lahko podjetje myWorld zadrži do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazilo, da je blago poslal nazaj. Upošteva se tisti dogodek, ki se zgodi prej. V primeru, če podjetje myWorld ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago, se šteje rok za vračilo od takrat, ko podjetje myWorld prevze blaga.

 

Hkrati mora potrošnik v roku 14 koledarskih dni od poslane izjave o odstopu vrniti vse prejete izdelke, prav tako pa mora v tem roku poravnati podjetju myWorld koristi, ki jih je potrošnik morebiti imel od tistega, kar mora vrniti. Prav tako mora potrošnik v tem primeru podjetju myWorld plačati nadomestilo zaradi morebitnega zmanjšanja vrednosti vrnjenega izdelka ali izdelkov. Potrošnik je podjetju myWorld v primeru odstopa od pogodbe in vračila blaga, dolžan povrniti tudi vse morebitne nujne in potrebne stroške, do katerih je prišlo po njegovi krivdi. Pogoj za povrnitev kupnine in stroškov je, da v roku 30 koledarskih dni od poslane izjave o odstopu, potrošnik vrne podjetju myWorld vse prejete izdelke in nadomesti morebitno zmanjšanje vrednosti izdelkov, ki je z vrnitvijo povezano.

 

Za izgubo ali zmanjšanje vrednosti izdelka potrošnik ne odgovarja le v primeru, če ni bil na jasen in primeren način seznanjen o pravici do odstopa od pogodbe. Blaga ni treba pošiljati nazaj v primeru, če podjetje myWorld ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago. Potrošnikovo upravičenje za odstop od pogodbe se upošteva le, če je blago odposlano v predhodno določenem roku. Neposredne stroške, ki nastanejo pri vračilu blaga, nosi potrošnik sam. Navedeno ne velja, če podjetje myWorld izrecno izjavi, da bo nosilo te stroške, ali če potrošnik ni bil seznanjen o obveznosti plačila stroškov. Blago bo podjetje myWorld prevzelo na lastne stroške, če blaga zaradi njegovih lastnosti ni mogoče poslati po pošti.

 

Pravica potrošnika do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo in izven poslovnih prostorov, ne velja pri pogodbah:

a. o prodaji blaga in storitev, katerih cena je odvisna od nihanj na finančnem trgu, na katere podjetje myWorld nima vpliva in ki lahko nastopijo znotraj odstopnega roka,

b. o prodaji blaga, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika ali je bilo posebej prilagojeno njegovim osebnim potrebam,

c. o dobavi blaga, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe,

d. o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih razlogov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat,

e. o dobavi blaga, ki je bilo na podlagi njegove sestave neločljivo pomešano z drugim blagom,

f. o dobavi alkoholnih pijač, katerih cena je bila dogovorjena ob sklenitvi prodajne pogodbe in ki se lahko dostavijo v 30 dneh, njihova dejanska vrednost pa je odvisna od nihanj na trgu, na katera podjetje myWorld nima vpliva,

g. o dobavi zapečatenih avdio- ali video posnetkov ali računalniških programov, če je potrošnik po dostavi odstranil pečat;

h. o dobavi časopisov, periodičnega tiska in revij, razen pri naročniških pogodbah za dobavo takih publikacij;

i. o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

 

5.    CENA

5.1. V vse cene, ki so navedene v spletni trgovini, je davek na dodano vrednost (DDV) že vključen. Navedene cene pa ne vključujejo stroškov prevoza, dostave ali pošiljanja. Nakupne cene ter stroški prevoza, dostave ali pošiljanja so navedeni v pregledu naročila.

 

5.2. Kljub velikemu prizadevanju podjetja myWorld, je lahko v katalogu pri izdelkih navedena nepravilna cena. Podjetje myWorld preveri ceno pri obdelavi naročila in pred izvršitvijo plačila. Če je bila pri izdelku navedena nepravilna cena in je pravilna cena višja od tiste na spletni strani, bo podjetje myWorld pred pošiljanjem blaga (tj. pred potrditvijo odpošiljanja) stopilo v stik s potrošnikom in ga vprašalo, če želi kupiti izdelek po pravilni ceni ali želi preklicati svoje naročilo. Če je potrošnik pripravljen kupiti blago po pravilni ceni, lahko v roku enega tedna odda naročilo za blago po tej ceni. Če podjetje myWorld od potrošnika ne prejme nobenega obvestila, se kupoprodajna pogodba ne sklene (glejte točko 3).

 

6.    PLAČILO IN OBRAČUN

6.1. Podjetje myWorld za obdelavo plačil v zvezi s transakcijami, izvedenimi prek spletne trgovine, koristi storitve podjetja Adyen N.V. (v nadaljevanju: »ponudnik plačilnih storitev«). Zahtevek za plačilo, ki ga podjetje myWorld sproži do potrošnika, podjetje myWorld prenese na ponudnika plačilnih storitev, tako da je lahko plačilo izvršeno pri ponudniku plačilnih storitev.

 

6.2. Plačilo s kreditno kartico:

Pri plačilu s kreditno kartico se nakupna cena in stroški dostave poravnajo istočasno s poslano potrditvijo odpošiljanja, tj. plačilo se izvede s prejemom potrditve odpošiljanja. Kreditna kartica potrošnika bo obremenjena na določen datum zapadlosti plačila.

Če odtegljaj ne bo izveden iz razlogov, za katere je odgovoren potrošnik, je potrošnik za škodo v tej zvezi podjetju myWorld dolžan plačati odškodnino (glejte točko 6.6).

 

6.3. Plačilo z eVoucherjem podjetja myWorld:

Pri plačilu z eVoucherjem se cena in stroški dostave poravnajo istočasno s poslano potrditvijo odpošiljanja, tj. plačilo se izvede s prejemom potrditve odpošiljanja. Po datumu zapadlosti plačila, ponudnik plačilnih storitev od obstoječega dobroimetja na eVoucherju odšteje nakupno ceno, vključno s stroški dostave. Če nakupna cena, vključno s stroški dostave, preseže znesek obstoječega eVoucherja, bo potrošnik tekom postopka plačila moral izbrati alternativno plačilno sredstvo za poravnavo zneska, ki bo ostal po odbitku eVoucherja.
Če plačila z eVoucherjem ni mogoče izvesti iz razlogov, za katere je odgovoren potrošnik, je potrošnik za škodo v tej zvezi podjetju myWorld dolžan plačati odškodnino (glejte točko 6.6).

 

6.4. Do drugega morebiti od potrošnika zahtevanega načina plačila kupnine, potrošnik ni upravičen.

 

6.5. Odškodnina v primeru neplačila:

Višina odškodnine je odvisna od vrste in teže potrošnikove odgovornosti za neplačilo. Odškodninska odgovornost potrošnika nastane, če plačilo prepreči iz malomarnosti ali namerno, pri čemer malomarnost predstavlja lažjo obliko krivde kakor namerna/naklepna neizpolnitev obveznosti plačila. Višina odškodnine pri malomarnosti je posledično nižja kot pri namerni kršitvi obveznosti plačila.

 

7.    PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE

Vso blago je do polnega  plačila nakupne cene v lasti podjetja myWorld.

 

8.    DOSTAVA

8.1. Blago bo dostavljeno na naslov, ki ga je potrošnik navedel ob naročilu. Na spletni strani so na voljo informacije o razpoložljivosti izdelkov, ki jih prodaja podjetje myWorld (npr. na strani s podrobnostmi o izdelku). Informacije glede razpoložljivosti, odpreme ali dostave izdelka, ki so na voljo v spletni trgovini, so približne oziroma kot jih myWorld predvideva in ne predstavljajo zavezujočih ali zajamčenih datumov odpreme ali dostave. Ti podatki bodo za podjetje myWorld zavezujoči, če so datumi odpreme in dostave v spletni trgovini izrecno določeni kot zavezujoči.

 

8.2. V kolikor potrošniku, ki je izvedel naročilo, ni bilo mogoče dostaviti blaga, ker blaga ni bilo mogoče prinesti skozi vhodna vrata, hišna vrata ali po stopnišču, ali ker se potrošnik ni nahajal na naslovu za dostavo, ki ga je navedel, čeprav je bil pravočasno obveščen o datumu dostave, mora potrošnik kriti stroške neuspele dostave.

 

8.3. Škoda, ki nastane med prevozom

Očitno škodo, nastalo med prevozom, je, v kolikor je to mogoče, potrebno nemudoma reklamirati pri dobavitelju. Dodatno je potrošnik o takšni škodi dolžan nemudoma obvestiti tudi podjetje myWorld. Ta obveznost pa ne izključuje garancijskih pravic potrošnika, kot so določene z aktualno zakonodajo. Reklamacija se pošlje na:

 

myWorld d.o.o.
Ulica Vita Kraigherja 3,
2000 Maribor
Slovenija
E-pošta: customerservice.si@myworld.com

 

8.4. Napačna dostava

Če potrošnik po pomoti prejme blago, ki ga ni naročil (pride do napačne dostave), mora  napačno dostavo reklamirati v roku 14 dni od prejema. Potrošnik se zavezuje, da bo blago, ki ga je prejel zaradi napačne dostave, v roku 14 dni od prejema vrnil v (neuporabljenem) stanju, oz. v stanju v kakršnem ga je prejel. Ta obveznost pa ne izključuje garancijskih pravic potrošnika, kot so določene z aktualno zakonodajo. Reklamacija se pošlje na:

 

myWorld d.o.o.
Ulica Vita Kraigherja 3
2000 Maribor
Slovenija
E-pošta: customerservice.si@myworld.com

 

Vrnjeno blago mora potrošnik poslati na:
myWorld Logistics GmbH
Triester Straße 280
8055 Graz
Österreich

9.    CARINA

Informacija, ali  podjetje myWorld dostavlja v kraje izven EU, je razvidna na strani s podrobnostmi o izdelku. Če se pri podjetju myWorld naroči izdelek z možnostjo dostave izven EU in podjetje myWorld to možnost tudi nudi, lahko pride do uvoznih dajatev, ki se zaračunajo potrošniku, ko je paket dostavljen na določen cilj. Potrošnik mora plačati vse dodatne pristojbine za carinjenje, na katere podjetje myWorld nima vpliva. Carinjenje se močno razlikuje od države do države, zato mora potrošnik za podrobnejše informacije stopiti v stik z lokalnimi carinskimi organi. Poleg tega mora upoštevati, da bo ob naročilu pri podjetju myWorld obravnavan kot uvoznik, zaradi česar mora upoštevati vse zakone in predpise v državi, v kateri bo izdelke prejel. Zaščita osebnih podatkov potrošnika je za podjetje myWorld zelo pomembna, zato ga podjetje opozarja na to, da lahko carinski organi odprejo in pregledajo pakete, ki so dostavljeni čez mejo.

 

10. ODGOVORNOST PODJETJA MYWORLD

10.1. Podjetje myWorld neomejeno odgovarja za škodo, nastalo zaradi smrti, telesne poškodbe ali okvare zdravja na ljudeh, če je škoda posledica hude malomarnosti ali naklepne kršitve temeljnih obveznosti podjetja myWorld. V primeru napak v izpolnitveni obveznosti myWorlda, ima potrošnik vse pravice, ki mu gredo po zakonodaji, ki ureja obligacijska razmerja in varstvo potrošnikov ter v skladu z garancijami, ki jih daje tmyWorld.).

 

10.2. Podjetje myWorld neomejeno odgovarja tudi za drugo škodo, ki je posledica naklepne kršitve obveznosti myWorlda. Do naklepne kršitve obveznosti pride takrat, ko myWorld ali njegovi izvajalci namenoma, tj. zavestno in prostovoljno, ne izpolnijo svoje obveznosti.

 

10.3. Za preostalo škodo, ki nastane kot posledica hude malomarnosti myWorlda, je odgovornost myWorlda omejena na tipično in predvidljivo škodo. Za hudo malomarno ravnanje se šteje ravnanje, ki bistveno odstopa od pričakovane skrbnosti myWorlda ali njegovega izvajalca.

 

10.4. Za škodo, ki je posledica (navadne) malomarnosti kršitve pogodbenih obveznosti, zaradi tega pa so ostale neizpolnjene obveznosti, ki so bistvenega pomena za pravilno izpolnitev pogodbe oziroma gre za obveznosti za katere je potrošnik utemeljeno pričakoval, da bodo izpolnjene (bistvene sestavine), myWorld odgovarja le za tisto škodo, ki bi jo glede na znane okoliščine in pričakovano skrbnost bilo mogoče pričakovati in predvideti – t.i. tipično in predvidljivo škodo.

 

10.5. Kadar je odgovornost myWorlda omejena ali izključena, veljajo te omejitve in izključitve tudi za osebno odgovornost zaposlenih, zakonitih zastopnikov in izpolnitvenih pomočnikov myWorlda.

 

10.6. Drugi odškodninski zahtevki, razen s pridržkom iz točke 10.7, so izključeni.

 

10.7. Omejitve in izključitve odgovornosti v skladu s točkami od 10.1 do 10.6 nimajo vpliva na odgovornost podjetja myWorld, ki je glede odgovornosti za brezhibno delovanje in stvarne napake določena po obligatornih pravilih aktualne zakonodaje.

 

11. IZBIRA PRAVNEGA REDA

Za te pogoje velja slovensko pravo ob izključitvi referenčnih norm mednarodnega zasebnega prava in Dunajske konvencije ZN o mednarodni prodaji blaga (CISG). Za vse spore iz ali v povezavi s temi pogoji za uporabo je izključno pristojno stvarno pristojno sodišče v Sloveniji. Pri pogodbah s potrošnikom lahko potrošnik izbira med sodiščem, ki se nahaja v okrožju njegovega stalnega prebivališča, začasnega prebivališča ali kraja zaposlitve, in med sodiščem na sedežu podjetja myWorld. Čeprav za zadevno poslovno razmerje velja slovensko pravo, se lahko sklicujete na zavezujoče predpise o varstvu potrošnikov v tisti državi, kjer imate stalno prebivališče, vendar le v primeru, da je ta država članica Evropske unije. V tem primeru lahko vložite zahtevke v zvezi s temi pogoji poslovanja, ki temeljijo na standardih varstva potrošnikov, tako v Sloveniji kot tudi v državi članici Evropske unije, v kateri živite.

 

Pritožbe/spletno reševanje sporov/spravni  postopek

Evropska komisija je na spletni strani ec.europa.eu/consumers/odr/ vzpostavila platformo za spletno reševanje sporov. Podjetje myWorld si prizadeva, da sporazumno rešuje vsa nesoglasja, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja po teh SPP. Podjetje myWorld ni dolžno sodelovati v spravnem postopku in potrošniku tudi ne more ponuditi pomoči ali udeležbe v takšnem postopku.

 

12. DODATNE INFORMACIJE

Dodatno vas opozarjamo, da si ogledate našo izjavo o varstvu podatkov ter informacije o piškotkih in spletnem oglaševanju, dostopno na si.myworld.com.

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, ki nam pomagajo narediti spletno mesto učinkovitejše in uporabnikom prijaznejše. Za zagotovitev uporabe vseh funkcij na tej spletni strani, prosimo, kliknite na "Sprejmi piškotke". Preberite si naš Pravilnik o zasebnosti za več informacij.
Kot član Cashback World-a boste prejeli denarna povračila za ta nakup, hkrati pa vam bomo pripisali tudi točke Shopping Points. Še niste član?
Več informacij
Benefit Voucher
Ta ponudba je namenjena izključno strankam, ki imajo sredstva na Benefit Voucherju. Benefit Voucher lahko kupijo le Lyconet Marketerji na www.lyconet.com.
Kot član Cashback World-a boste prejeli denarna povračila za ta nakup, hkrati pa vam bomo pripisali tudi točke Shopping Points. Še niste član?
Več informacij