Pogoji za uporabo spletne trgovine podjetja myWorld

  1. Ti pogoji urejajo uporabo spletne strani podjetja myWorld d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 3, 2000 Maribor, matična številka 3342832000 (v nadaljevanju: »myWorld«) in dostop do spletne trgovine podjetja myWorld (v nadaljevanju: »spletna trgovina«). Za tehnično upravljanje spletne trgovine ter logistično in operativno izvajanje naročil je podjetje myWorld pooblastilo podjetje mWS myWorld Solutions AG (Grazbachgasse 87-93, Graz, Österreich, matična številka: FN 389134g). Če želite v spletni trgovini opravljati nakupe, so za vas poleg zadevnih pogojev za uporabo veljavni še prodajni pogoji, ki so na voljo na spletni strani si.myworld.com.

  2. Uporabniki te spletne strani (v nadaljevanju: »potrošniki«) se strinjajo s temi pogoji za uporabo. Podjetje myWorld lahko te pogoje za uporabo kadar koli in brez predhodne najave spremeni in dopolni, tako da novo različico objavi na spletni strani. myWorld si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin na spletni strani brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb. Prav tako podjetje myWorld ne prevzema odgovornosti zaradi spremembe že objavljenih informacij ali vsebin.

  3. Podjetje myWorld si pridržuje pravico, da spremeni, dopolni ali izbriše dele spletne strani ali celotno ponudbo in začasno ali trajno odstrani objavljeno vsebino, zlasti v primeru, ko nadaljnje delovanje storitev ali dela storitev ni več ekonomsko smiselno.

 

1.    DOVOLJENJE IN DOSTOP 

1.1. V​​​​​ skladu s temi pogoji za uporabo, podjetje myWorld potrošniku izda dovoljenje za dostop do in uporabe spletne trgovine. Ta dostop lahko uporabljajo le fizične osebe in ne podjetja. Dovoljenje ni prenosljivo in se nanaša le na uporabo spletne trgovine.

 

1.2. Dovoljenje potrošniku ne daje pravice, da zbira ali uporablja informacije o izdelkih, opise ali cene, prenaša ali kopira vsebine ali podatke o računu, izvaja podatkovno rudarjenje, uporablja robotske programe ali podobne programe za zbiranje in pridobivanje podatkov.

 

1.3. Brez izrecnega soglasja podjetja myWorld, potrošnik pri uporabi dostopa do spletne trgovine ne sme kršiti, omejevati ali kakor koli drugače posegati v avtorske pravice podjetja myWorld.

 

1.4. Podjetje myWorld mladoletnim osebam, tj. osebam, ki še niso dopolnile 18. leta starosti, v skladu s tehničnimi zmožnosti in zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov, ne dovoli dostopa do spletne trgovine. Vse izdelke (vključno tiste, ki so namenjene otrokom) lahko v spletni trgovini kupijo le polnoletne in opravilno sposobne osebe.

 

1.5. Poslovno razmerje med potrošnikom in podjetjem myWorld oz. dovoljenje za uporabo spletne trgovine se sklene oz. dodeli, ko podjetje myWorld potrdi registracijo potrošnika s poslanim sporočilom na e-poštni naslov, ki ga je potrošnik navedel ob registraciji.

 

1.6. Registracija in uporaba spletne trgovine sta za potrošnike brezplačni. Podjetje myWorld te storitve ne zaračunava.

 

2.    UPORABNIŠKI RAČUN

2.1. Nakupi v spletni trgovini so lahko opravljeni le z uporabniškim računom (glejte točko 1 teh pogojev za uporabo). Uporabniški račun se lahko uporablja tako dolgo, dokler ga ne izbriše potrošnik sam ali podjetje myWorld, ali ko spletna trgovina preneha obratovati.

 

2.2. Podjetje myWorld lahko uporabniški račun potrošnika za spletno trgovino izbriše zlasti (vendar ne izključno) iz naslednjih razlogov:

 

i. če se uporabniški račun potrošnika uporablja na način, ki lahko prepreči delovanje, poškoduje ali na kakšen drugačen način vpliva na spletno trgovino ali dostop do nje (npr. z zlonamerno programsko opremo); ali

ii. če se uporabniški račun uporablja na način, ki ni v skladu s temi splošnimi poslovnimi pogoji podjetja myWorld in temi pogoji za uporabo; ali

iii. če se uporabniški račun uporablja za goljufive namene ali v povezavi s kaznivim ali nezakonitim dejanjem, kot sta pranje denarja ali prevara; ali

iv. če se uporabniški račun uporablja za nadlegovanje, vzpodbujanje sovraštva in širjenja nestrpnosti;

v. če se spletna trgovina uporablja za oglaševanje in ponujanje izdelkov in storitev drugih spletnih strani.

 

2.3. Z izbrisom uporabniškega računa potrošnika prenehajo veljati ti pogoji za uporabo, sklenjeni med potrošnikom in podjetjem myWorld, pri čemer podjetje myWorld potrošniku nemudoma odvzame dovoljenje za dostop do spletne trgovine in njeno uporabo. O tem bo potrošnik obveščen prek e-pošte. Ne glede na to, pa v veljavi ostanejo določila iz točke 4 (ki opredeljujejo odgovornost).

 

2.4. Ne glede na predhodne točke, lahko podjetje myWorld dodatno, ob upoštevanju enomesečnega odpovednega roka, potrošniku ukine dovoljenje za uporabo spletne trgovine in s tem tudi zapre uporabniški račun. O redni ukinitvi računa za spletno trgovino bo potrošnik obveščen prek e-pošte.

 

2.5. Pri uporabi računa myWorld je potrošnik odgovoren za to, da zagotovi zaupnost svojega računa in gesla ter omeji dostop do svojega računalnika in mobilne naprave. Poleg tega potrošnik, soglaša, da odgovarja za vse dejavnosti, ki se izvedejo z uporabo njegovega računa ali gesla. Potrošnikova dolžnost je, da dostopni podatki do njegovega računa in računalnika ter drugih mobilnih naprav ostanejo ustrezno zavarovani in tajni, in sicer za namene preprečevanja nepooblaščenega dostopa ter tudi za namene zavarovanja interesov potrošnika.

 

2.6. O kraji, izgubi, zlorabi ali kakršni koli drugi nedovoljeni uporabi uporabniškega računa spletne trgovine myWorld, mora potrošnik nemudoma obvestiti podjetje myWorld na naslov customerservice.si@myworld.com.

 

2.7. Potrošnik mora podjetje myWorld vedno seznaniti z resničnimi in pravilnimi podatki. Če pride do spremembe njegovih podatkov, jih mora posodobiti v rubriki »Moj račun« in o tej spremembi obvestiti podjetje myWorld na naslov customerservice.si@myworld.com. Če potrošnik katero  izmed navedenih obveznosti ne izpolni, ima podjetje myWorld pravico uporabniški račun potrošnika ukiniti oziroma izbrisati.

 

3.    PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

3.1. Vsa vsebina, ki je objavljena v spletni trgovini, npr. besedilo, grafika, logotipi, ikone gumbov, slike, zvočni posnetki, digitalni prenosi in zbirke podatkov, je zaščitena v skladu s pravicami intelektualne lastnine, npr. avtorske pravice in pravo znamk. Te pravice pripadajo izključno podjetju myWorld ali tretjim, ki oblikujejo in objavijo te vsebine.

 

3.2. Brez izrecnega pisnega soglasja podjetja myWorld, ni dovoljeno sistematično pridobivati in/ali ponovno uporabiti delov storitve podjetja myWorld. Brez izrecnega pisnega soglasja podjetja myWorld ni dovoljeno izvajati podatkovnega rudarjenja, pajkati podatkov, uporabljati robotskih programov ter podobnih programov za zbiranje in pridobivanje podatkov s spletne trgovine z namenom ponovne uporabe (velja tako enkratno kot tudi večkratno). Prav tako brez izrecnega pisnega soglasja podjetja myWorld ni dovoljeno ustvariti in/ali objaviti nobenih lastnih podatkovnih baz, ki bi vsebovale pomembne podatke o izdelku, ki ga ponuja podjetje myWorld (npr. ceno ali informacije o izdelku).

 

3.3. Avtorske pravice za grafike, logotipe, naslove, ikone gumbov, skripte ali imena storitev, ki se pojavijo v okviru storitev podjetja myWorld ali jih ustvari podjetje myWorld, so v lasti podjetja myWorld. Avtorske pravice znamk in znakov podjetja myWorld ne smejo biti v povezavi z drugim izdelkom ali storitvijo uporabljene na takšen način, da pride do nerazlikovanja ali bi bilo podjetje myWorld razvrednoteno ali diskreditirano.

 

3.4. Preostali znaki in znamke, ki niso last podjetja myWorld in se ne pojavijo v okviru storitve myWorld, so last zadevnega imetnika. Podjetje myWorld spoštuje pravice intelektualne lastnine tretjih. O kršitvi pravic intelektualne lastnine in njihovi uporabi na način, ki predstavlja grožnjo pred oškodovanjem, mora potrošnik nemudoma obvestiti podjetje myWorld na customerservice.si@myworld.com.

 

4.    ODGOVORNOST PODJETJA MYWORLD

4.1. Podjetje myWorld si vedno prizadeva, da  spletna trgovina in povezava delujeta nemoteno. Kljub temu ni mogoče zmeraj zagotoviti visoke kakovosti internetne povezave. Tudi dostop do spletne trgovine je lahko včasih onemogočen ali omejen zaradi popravil, vzdrževalnih del, uvedbe nove opreme, izvajanja storitev ter višje sile. Podjetje myWorld kot ponudnik nima vpliva na omenjene dogodke, zato v tej zvezi ne odgovarja za škodo, ki bi zaradi tega nastala. Podjetje myWorld si prizadeva, da zmanjša obseg, pogostost in trajanje vsake takšne prekinitve ali omejitve. V primeru nepravilno opravljene storitve s strani podjetja myWorld, ima potrošnik vedno pravico, da vloži zahtevek iz naslova za napake v okviru zakonskih garancijskih pogojev.

 

4.2. Podjetje myWorld odgovarja za škodo, ki nastane pri uporabi spletne trgovine ter njenih storitvah in izdelkih, če je škoda posledica hude malomarnosti ali namerne kršitve temeljnih obveznosti podjetja myWorld ali njegovega zakonitega zastopnika ali izvajalca. Do namerne kršitve obveznosti pride takrat, ko podjetje myWorld ali njegovi izvajalci namenoma, tj. zavestno in prostovoljno, ne izpolnijo svoje obveznosti. Podjetje myWorld ali njegovi izvajalci ravnajo s stopnjo krivde hude malomarnosti, kadar takšno ravnanje bistveno odstopa od pričakovane skrbnosti myWorlda ali njegovega izvajalca.

 

4.3. Za škodo, ki ni posledica hude malomarnosti ali namerne kršitve temeljnih obveznosti podjetja myWorld ali njegovega zakonitega zastopnika ali izvajalca; in predstavlja premoženjsko ali nepremoženjsko škodo (npr. izgubljeni dobiček, nepredvidljivi stroški, škoda zaradi izgube podatkov, zahtevki zaradi neupravičene pridobitve, stroški za odvetnika ali stroški za vzpostavitev pogodbe), ki je posledica uporabe posredovanih informacij oz. uporabe nepravilnih in nepopolnih informacij, myWorld ne odgovarja.

 

4.4. Podjetje myWorld ni odgovorno za hiperpovezave in njihove vsebine. Podjetje myWorld ne odgovarja za aktualnost, pravilnost, popolnost, zakonitost ali kakovost hiperpovezav. Vsako odgovornost za to prevzema ponudnik povezane spletne strani. Podjetje myWorld nima vpliva na aktualno in prihodnjo zasnovo, vsebino ali avtorstvo hiperpovezav. Zato se podjetje myWorld izrecno ograjuje tako od vsebin vseh hiperpovezav, ki se po vzpostavljeni povezavi spremenijo, kakor tudi od tujih vnosov v spletno rubriko za mnenje strank, forume in sezname naslovnikov za prejemanje e-pošte. Trajnega nadzora vsebine povezanih spletnih strani myWorld ne more zagotoviti. Konkreten nadzor nad vsebino povezanih spletnih strani se vzpostavi šele ob predložitvi jasnega dokaza o kršitvi pravic. Če se kršitev pravic ugotovi, bodo takšne vsebine nemudoma odstranjene.

 

4.5. Za vse nezakonite dejavnosti ali informacije prek hiperpovezav, ki s strani spletne trgovine myWorld peljejo potrošnika do ostalih ponudb na spletu, in vsebine, ki jih trgovci objavijo v spletni trgovini, podjetje myWorld odgovarja le v primeru, če je bilo o tem dejansko seznanjeno in v razumnem času ni ukrepalo tako, da je odstranilo informacije ali onemogočilo dostop do teh informacij. Diskriminatorne, žaljive, moralno sporne ali nezakonite vsebine lahko podjetje myWorld kadarkoli odstrani.

 

4.6. To izključitev odgovornosti je treba obravnavati kot del spletne ponudbe. Če za dele besedila ali posamezne formulacije besedila na v spletni trgovini, delno ali v celoti teh pogojev ni možno uporabiti ali so neveljavni, to ne vpliva na vsebino ali veljavnost ostalih delov.

 

5.    PONUDBE TRETJIH OSEB

5.1. Podjetje myWorld nudi  podjetjem v smislu Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) (v nadaljevanju: »trgovec«) možnost, da spletno trgovino uporabljajo za prodajo blaga ali ponudbo storitev. Podjetje v smislu Zakona o varstvu potrošnikov  je pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost.

 

5.2. Tako lahko tudi druge (tretje) osebe v tej spletni trgovini ponudijo svoje storitve ali prodajajo svoje izdelke. Poleg tega podjetje myWorld da na voljo povezave do spletnih strani pridruženih in drugih podjetij. Podjetje myWorld ni odgovorno za pregled in vrednotenje teh ponudb ali strani, ter ne jamči za vsebinsko pravilnost, odsotnost pomanjkljivosti ponudbe tega podjetja, vsebine na spletnih straneh, zakonitosti ali funkcionalnosti. Uporabniške podatke, ki so potrebni za nakup, in podatke poslovne transakcije bo podjetje myWorld posredovalo trgovcu, čigar ponudbo je naročila končna stranka. Poleg tega trgovec prevzame celotni postopek nakupa. V informacijah o izdelku bo trgovec pod rubriko »Kupljeno od…« obveščen o tem, kdo je kupil izdelek.

 

5.3. Podjetje myWorld zagotavlja le informacije in tehnične pogoje za potrošnike, vendar ne daje pravno zavezujočih ponudb. Zahtevkov, ki izhajajo iz pogodbe med potrošnikom in trgovcem, ni mogoče uveljavljati proti podjetju myWorld, kadar ni pogodbeni partner potrošnika, saj je bila pogodba sklenjena med potrošnikom in trgovcem. Izpolnjevanje teh pogodb, ki so sklenjene prek platforme myWorld, poteka izključno med potrošniki in trgovci (v kar se šteje tudi podjetje myWorld, kadar napram potrošniku nastopa kot trgovec/prodajalec).

 

5.4. Podjetje myWorld ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi napak, zamud ali prekinitev povezave, okvare tehnične opreme, izgube ali izbrisa podatkov in virusov, ali škodo, ki je na kakršen koli drug način nastala med uporabo spletne trgovine. Razen v primeru, ko je upravljavec škodo povzročil namerno ali hude malomarnosti.

 

5.5. Upravljavec odgovarja le do višine škode, ki je glede na myWorldu znane okoliščine predvidljiva. Za izgubljeni dobiček, izgubo prihrankov, škodo zaradi terjatev tretjih oseb in druge neposredne in posredne škode, myWorld ni odgovoren.

 

6.    SPLOŠNO

6.1. Za te pogoje velja slovensko pravo ob izključitvi referenčnih norm mednarodnega zasebnega prava in Dunajske konvencije ZN o mednarodni prodaji blaga (CISG). Za vse spore iz ali v povezavi s temi pogoji za uporabo je izključno pristojno sodišče na sedežu podjetja myWorld d.o.o.. Pri pogodbah s potrošnikom lahko potrošnik izbira med sodiščem, ki se nahaja v okrožju njegovega stalnega prebivališča, začasnega prebivališča ali kraja zaposlitve, in med sodiščem na sedežu podjetja myWorld. Čeprav za zadevno poslovno razmerje velja slovensko pravo, se lahko potrošnik sklicuje na zavezujoče predpise o varstvu potrošnikov v tisti državi, kjer ima stalno prebivališče, vendar le v primeru, da je ta država članica Evropske unije. V tem primeru lahko potrošnik vloži zahtevke v zvezi s temi pogoji za uporabo, ki temeljijo na standardih varstva potrošnikov, tako v Sloveniji kot tudi v državi članici Evropske unije, v kateri živi.

 

6.2. Evropska komisija je na spletni strani ec.europa.eu/consumers/odr/ vzpostavila platformo za spletno reševanje sporov. Podjetje myWorld si prizadeva, da sporazumno rešuje vsa nesoglasja, ki izhajajo iz te pogodbe. Poleg tega podjetje myWorld ni dolžno sodelovati v spravnem postopku in potrošniku tudi ne more ponuditi pomoči ali udeležbe v takšnem postopku.

 

Nadaljnja vprašanja o teh pogojih za uporabo in splošnih pogojih poslovanja se lahko naslovijo na

 

myWorld d.o.o.
Ulica Vita Kraigherja 3,
2000 Maribor
E-pošta: customerservice.si@myworld.com

Družba, registrirana
pod Srg 2008/22291 pri Okrožnem sodišču Maribor, matična številka: 334283200,
ID za DDV: SI 63938227

 

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, ki nam pomagajo narediti spletno mesto učinkovitejše in uporabnikom prijaznejše. Za zagotovitev uporabe vseh funkcij na tej spletni strani, prosimo, kliknite na "Sprejmi piškotke". Preberite si naš Pravilnik o zasebnosti za več informacij.
Kot član Cashback World-a boste prejeli denarna povračila za ta nakup, hkrati pa vam bomo pripisali tudi točke Shopping Points. Še niste član?
Več informacij
Benefit Voucher
Ta ponudba je namenjena izključno strankam, ki imajo sredstva na Benefit Voucherju. Benefit Voucher lahko kupijo le Lyconet Marketerji na www.lyconet.com.
Kot član Cashback World-a boste prejeli denarna povračila za ta nakup, hkrati pa vam bomo pripisali tudi točke Shopping Points. Še niste član?
Več informacij